Сдружение "Исторически и архитектурен резерват село Ковачевица" е учредено на 17.11.2002 г. и регистрирано в Благоевградския окръжен съд на 21.01.2003 г. по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Сдружението има за цел запазване на културно-историческото наследство и подобряване облика на с.Ковачевица и землището му като исторически и архитектурен резерват; развитие на регионалната инфраструктура; опазване на околната среда и природните феномени; осигуряване поминък на местното население чрез развитие на културен туризъм.

Като първа стъпка за постигане на целите си Сдружението разработи проект по програма ФАР за развитие на културния туризъм в България, който бе класиран и подписа договор за грант за реставрация на основното училище и създаване на нови туристически продукти в историческия и архитектурен резерват.

С реализацията на проекта ще бъде реставрирана и запазена за бъдещите поколения уникалната сграда - паметник на културата на основно училище "Йорже Димитров". Адаптираната сграда ще предлага нови туристически услуги и продукти: информационен туристически център, исторически музей, художествена и фото галерия и хотелска част.

Проектът включва и конкретни дейности свързани с обучение на местни хотелиери, ресторантьори, планински водачи и екскурзоводи; маркиране на туристическите маршрути; съхраняване и популяризиране на автентичния фолклор от региона.

Предлагането на тези нови качествени туристически продукти ще допринесе за развитието на селския и културен туризъм в архитектурния резерват с.Ковчевица и в региона и ще ги превърне в привлекателно и желано място за почивка и туризъм.


© 2004, Сдружение “Исторически и архитектурен резерват село Ковачевица”, Всички права запазени